SD är ju inte rasister!!……eller?

Ofta, och då menar jag verkligen ofta, påstås det att SD svartmålas när de kallas rasistiska eller fascistiska, att de ju faktiskt är ett helt vanligt parti som bara råkar vara kritisk mot invandring. Tänkte här gå igenom deras så kallade princip program och visa lite närmare vad som tyder på mer eller mindre öppen rasism trots snygga formuleringar.

Först av allt bara: Rasism handlar inte bara om tanken att det finns mänskliga raser som skiljer sig från varandra. Rasism handlar idag främst om tanken om kulturer som statiska och så vitt skilda att det inte går att förena olika kulturer. Ha detta i åtanke när vi nu dyker ner i SDs principprogram. På grund av omfattningen kommer jag tyvärr inte kunna skriva om precis alla delar utan väljer de mest relevanta. Eventuellt kan jag om önskan finns skriva om fler delar längre fram.

Så, det första som möter mig när jag börjar läsa principprogrammet är punkten ”Sverigedemokraterna och demokratin”. Kortfattat består texten av en rejäl portion omskrivning av historien (som att det aldrig funnits svenska livegna bönder) och sedan fastslås att det helt enkelt är rätt dåligt med många kulturer i ett land för då fungerar inte demokratin. Här är en talande passage i texten:

Den moderna demokratin har vuxit fram i intim symbios med nationalstaten. Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati.

Det vill säga: För att demokrati ska fungera måste vi alltså bestämma vilka som är svenskar, inte bara utifrån vad passen säger utan också hur de passar in i en luddig odefinierad ”kultur”. Dessa är de som ska få ha något att säga till om i Sverige. Som jag ser det finns det två sätt SD kan få igenom detta på: Bedöma rösträtt utifrån vilka som faller inom en uppsatt ram för svenskhet vilket rimligen gör att även vita infödda svenskar vars familj bott i landet i många generationer kan förlora sin rösträtt, eller så helt enkelt förbjuda folk utifrån att komma hit. Möjligen en kombination av båda. Sett till motioner och uttalanden SD gjort under sin tid i riksdagen verkar det luta åt att göra en mall och alla som lever upp till den mallen får rösta. Sen kan den som vill givetvis fundera lite på det demokratiska i att ens rösträtt hänger på huruvida en anammar rätt åsikter, rätt intressen och rätt ”kultur”. I senare kapitel (Sverigedemokraterna och nationen) definierar SD hur någon ej infödd svensk kan bli svensk, och en infödd svensk kan upphöra att vara svensk på detta vis:

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation. På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.

Under rasbiologitiden kunde en person anses vara rasförädare och med detta tappa sina privilegier som tillhörande ”rätt” (läs den ariska) rasen. Detta är i princip samma tänk. Om en infödd vit svensk ”förråder” landet genom att bli lika eller mer lojalt med ett annat land, anammar en annan kultur eller ”identitet” (vad fan det nu är) upphör deras rätt att fortsätta ses som svenskar.

 

 

Nästa punkt i principprogrammet jag fastnar i är ´”Sverigedemokraterna och människan”. Här går det att tex läsa dessa bevingade ord:

Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen. (Min fetmarkering)

Enligt SD skulle det alltså finnas nedärvda, specifika ”essenser”  knutna till vissa grupper av människor. För att förklara detta närmare fortsätter texten såhär:

 För att nämna några konkreta exempel så menar vi bland annat att de flesta människor är sociala och kollektiva varelser som har ett nedärvt behov av att tillhöra en större gemenskap, att de flesta människor primärt identifierar sig med andra individer som påminner om en själv och att de flesta människor har lättare att visa solidaritet och empati med individer som man upplever är en del av samma gemenskap som man själv tillhör. Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle.Vi kan också konstatera att historiska försök med att bygga starka kollektiv som är större än nationen ofta har misslyckats, ibland med katastrofala följder som i till exempel före detta Jugoslavien, och att sådana försök därför bör undvikas då de är förenade med stora risker.

Det intressanta i detta är ju att det faktiskt aldrig någonsin funnits ett samhälle med en homogen kultur, religion och språklig tradition som överlevt speciellt länge alls. Sverige har aldrig varit kulturellt homogent. Vidare är ”nationens gränser” ganska dåligt mått på hur stor solidaritet människor kan känna. Sverige är tex ett förhållandevis pyttigt land sett till befolkningsmängd. Så var går gränsen för hur många människor en kan känna sympati med? Att folk befinner sig inom samma lands gränser och har gjort i hundratals år är liksom ingen garanti för att det blir samma kultur, samma språk, samma religion, för sådant krävs totalitära och ofta våldsamma direktiv från makten där kring inte sällan blir ett resultat och ja…vi kan fråga oss igen: Var är det demokratiska i det? (Att SD hävdar att ”nationen” skulle vara något naturligt och fast är f.ö rätt skrattretande. Att människor drar upp statiska nationsgränser och vill förhindra in och utvandring ur dessa är ganska nya påfund sett till hur länge vi funnits)

Jag läser vidare, och kommer nu till den pikanta punkten ”Sverigedemokraterna och mångkulturalismen”. Jag har i denna text valt att byta ut ordet kultur/mångkultur mot ras och rasblandning. Tycker det talar rätt bra för sig själv då:

Sverigedemokraternas syn på ras och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till rasblandning som politisk idé och samhällssystem.

I vår tolkning är begreppet rasblandning synonymt med den politiska idén om att det är positivt för ett samhälle att inom sig rymma en mängd olika nationella raser, sakna en överordnad majoritetsras och att aktivt arbeta för att rasgrupper skall bevara sin ursprungliga rasprägel och identitet. Huruvida slutmålet med de rasblandande strävandena är att skapa ett samhälle där alla nationella raser upplöses och sammanblandas till en ny gemensam rasmix eller om det är att särkulturellt samhälle där en mängd vitt skilda nationella raser existerar parallellt inom samma stat, är för oss ovidkommande. Vår uppfattning är att bägge dessa scenarion kommer att leda till ett försämrat samhällsklimat med ökad rotlöshet, segregation, motsättningar, otrygghet och minskad välfärd som följd.

SD fortsätter sedan med att beskriva hur de vill driva fram en assimileringspolitik av typen ”ta seden dit en kommer” med målet att alla som invandrar skall avsäga sig sin tidigare nation och kultur och helt anamma den svenska kulturen. Eller som de så snyggt avslutar det:

Kärnan i assimilationstanken är att slå fast att den svenska staten inte är ett kulturellt vakuum och att den svenska nationenskultur i kraft av sin historia, med undantag endast för de nationella minoriteterna, är överordnad andra nationers kulturer inom den svenska statens område.

Hur detta går ihop med att de även vill avskaffa samernas rätt att bedriva renskötsel, ta bort hemspråksundervisning för minoritetsspråk osv vet jag inte, men SDs politik är sällan speciellt logisk.

 

Ok, jag hag nu benat igenom valda delar från nästan halva SDs princip program och än så länge, oavsett punkt kommer vi tillbaka till följande: det är invandringen som är hotet, invandringen är problemet, fixar vi det fixar sig allt annat också. Vilket får sägas går hand i hand med hur de debatterar sin politik, de motioner de lämnar och de debattartiklar de skriver. Nåväl, jag betar av lite till. Nästa del i texten blir ”Sverigedemokraterna och invandringen”. Vet egentligen inte vad som kan sägas om detta som inte de flesta redan förstått. De påstår att tidigare invandrings”vågor” bestått av folk från närliggande kulturer eller individer som assimilerats och därför har det aldrig funnits verkliga problem förr. Vilket iof inte hindrat föreningar att startas både på 16-17 och 1800-talet med målet att ”bevara Sverige för svenskar!”. Idag däremot är det inte annat än problem. SD skriver såhär:

Trots att problem inte har saknats har denna historiska invandring i flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar. Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt.

Det verkligt intressanta i denna text är i min mening att de beskriver invandrare som bidrar till samhället (och rimligen alltså inte begår brottsliga handlingar) som ”enskilda individer” men menar att invandrare som total grupp medför bara negativa konsekvenser, vilket är aningen märkligt med tanke på att ca 85% av alla som invandrar hit aldrig ens kommer ha med polisen att göra. Ja om de inte själva söker upp dem för att de utsatts för ett brott såklart. 85%  är alltså ”enskilda individer”, ca 15% är ”invandringen som helhet”. (Källa BRÅ)

 

Självklart tar det inte slut här. I nästa andetag beskriver SD sin syn på asylinvandring. Enbart små grupper skall beviljas asyl och enbart så länge orsaken till asylsökningen finns kvar.

Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar.

Detta borde åtminstone teoretiskt innebära att någon som beviljas asyl här som 4 åring, växer upp, skaffar familj och barn här plötsligt kan bli av med sitt uppehållstillstånd efter säg 30 år för att kriget hen flydde ifrån tagit slut. Hur detta skall bidra till assimilering vet jag inte heller för varför skall asylinvandrare assimilera sig, lära sig språk och kultur när de vet att i samma sekund de bedöms kunna återvända slutar deras uppehållstillstånd att gälla?

Texten återkommer också till att invandring är ett hot mot nationen på grund av detta med kultur. Även om SD alltså påstår att de förstår att kultur inte är statiskt, och trots att de själva tror att assimilering är möjligt (dvs det går att avsäga sig sin kultur) vidhåller de märkligt nog att blandning av kulturer är så farligt att det måste motarbetas till varje pris. I min mening åsikter som motsäger varandra rätt bra.

 

Så, den sista delen jag tänker ta utdrag ifrån är ”Sverigedemokraterna och religion”.

SD börjar med att slå fast att de är religiöst obundna och tror på religionsfrihet. Den där biten går ju verkligen att ifrågasätta. Speciell som texten bland annat innehåller detta:

Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral. Sverige har varit ett kristet land i över tusen år. Kristendomen är intim sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten.

De bekänner sig inte som kristna, de bara råkar tycka att kristendomen skall ha en särställning och dessutom genomsyra staten som inte ska vara neutral. Texten avslutas med en känga till islam:

Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.

Att SD ser islam som ett speciellt hot är ingen nyhet för de flesta. Nu är principprogrammet lite mer kortfattat än om en går in och läser specifikt vad de tycker om andra delar. När det kommer till Islam handlar det inte bara om att begränsa invandringen, utan även om förslag såsom förbud mot alla religiösa huvudbonader (framförallt kvinnors slöjor), förbud att bygga moskéer, förbud mot böneutrop, förbud att be på arbetstid etc etc.

 

För att avrunda: SD sin vana trogen utmålar alltså invandrare och invandring som det enskilt största problemet vi har i detta land. Oavsett vad de skriver om återkommer lösningen till att vi måste bevara en stark nationsidentitet och detta kan bara göras med en kraftigt begränsad invandring och en tydligt reglerad assimileringspolitik. Utöver detta beskrivs kultur både som en statisk essens inom människan för att förklara varför det är dåligt med in/utvandring, men ändå är det en lösning att avsäga sig sin kultur för att passa i ett nytt land.

Om vi som jag visade i ett av citaten byter ut kultur mot ras i SDs texter får vi plötsligt ett dokument som hämtat från rasbiologiska institutet på 40-talet. SD har inte gjort upp med sin rasistiska historia, de har tagit på sig kostym och ändrat om i retoriken men faktum är att samma ”vi och dom” tänk, samma uppdelning i folk och folk och ja, samma rasism, finns kvar än idag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 reaktioner till “SD är ju inte rasister!!……eller?”

 1. Hamnade på denna blog av en tillfällighet men blev väldigt engagerad av debatten. Men tråden verkar ha tagit slut??

  Det framförs många argument som vi kan använda i debatten för att få människor att förstå den enorma risk det innebär för Sverige att vi nu har ett rasistiskt parti som en del verkar vilja normalisera. Likheten med vad som föregick andra världskriget och hur ”vanliga” tyskars utsatthet och ekonomiska problem utnyttjades och förklarades utifrån judeproblemet är slående. Minst sagt bekymmersamt att vi tydligen måste upprepa historien hela tiden. Det som händer i Sverige nu är enormt farligt om vi inte aktivt motarbetar SDs rasistiska politik.

 2. Hej, jag hamnade av en slump här och det är beundransvärt att arbeta mot rasism, det finns alltid ett behov av det. Jag röstar blankt själv eftersom jag därigenom försöker visa mitt missnöje med dagens politiska situation. Det är mitt sätt att hantera det och det passar mig.
  Jag vill ändå påpeka saker som jag tycker är direkt fel i detta blogginlägg.

  1) Rasbiologiska institutet är en socialdemokratisk uppfinning, kanske ska du fokusera mer på socialdemokratisk rasism?

  2) Du verkar tycka – rätta mig om jag har fel – att detta med kultur och hur man uppfattar saker i denna kultur är irrelevant och inte alls något man får i sig (om man nu väljer att kalla det essens kanske), men ändå läste jag detta du själv skrivit på annat ställe i din blogg ”Eftersom rasismen är en del av vår kultur är det något alla också formas in i, både som vit och rasifierad, vilket också betyder att alla göder rasismen på olika vis mer eller mindre medvetet.”.
  Det är med lite andra ord samma betydelse som i SD’s principprogram eller hur? I ett helt annat sammanhang naturligtvis.

  3) Som vit i en invandrartät omgivning har jag själv upplevt mycket problem med vårt polariserade samhälle. Jag har mordhotats, knivhotats, pistolhotats, blivit bestulen och så vidare. Som butiksägare har jag tagit många snattare. Samtliga dessa handlingar har begåtts av invandrare. Jag är fullt medveten om att detta försiggår i alla samhällsklasser och i alla kulturer och också att det inte finns gener som säger att ett visst folkslag skulle vara mer brottsbenägna än andra. Däremot visar det på problemen med hur vi hanterar våra nyanlända. Jag kan mycket väl tänka mig att deras situation föder mycket ilska och hopplöshet.
  SD verkar ha idéer om hur denna polarisering kan brytas.
  Jag tror att när vi lyckas enas om grundläggande ideér (eller kulturer eller essenser) så är det lättare att inte få ett vi och dem samhälle.

  4) Jag tycker det tolkas in väldigt mycket i allt SD skriver. Kanske är inte alla tolkningar korrekta? T.ex. vill SD satsa mycket mer pengar än idag på att förbättra miljön och tillvaron i flyktingarnas hemländer. Det tycker jag är en sympatisk tanke, för då räcker pengarna till kanske 10 eller 100 gånger så många och alltså får så många fler människor hjälp. Att de vill minska invandringen hit för att minska problemen idag gör dem kanske inte till rasister?

  5) Många tolkar SD’s text ”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.” som att man kan bli utslängd ur Sverige hej vilt och detta även om man bott i Sverige hela livet och så vidare. Jag tolkar det i stället som att de menar att ett land fungerar bäst om man har gemensamma normer eller kultur (allas likaberättigande, kvinnors och mäns lika värde, man ska försöka diskutera och inte börja slåss om man inte är överens och så vidare) och att det kanske kan finnas någon sorts essens av svenskhet i detta. Om man självmant väljer bort detta och i stället själv tycker att man kanske är puerto rican, dansk, norrman i stället, eller att det är helt ok att få sin vilja igenom genom att slå sin fru eller skolkamrater (därmed inte sagt att det har ett samband med varifrån man kommer), så väljer man själv att identifiera sig med något utanför den svenska kulturen. Detta kan då leda till slitningar med andra som bekänner sig till andra kulturer, nationer och så vidare.
  Om jag tolkar detta rätt vet jag inte, men jag vet inte om någon annan har tolkningsföreträde heller.

  6) Kultur igen. Jag känner mig som svensk och tycker det finns ett svenskt kulturarv. Jag har växt upp med att man inte ska slåss, att jag inte måste anpassa mig och se vacker ut för att vara värd något, man ska inte stjäla, alla har lika värde (man, kvinna, invandrare, same, svensk), alla ska få ha samma chans i livet och så vidare. Detta har fomat mig i mitt liv. Jag är övertygad om att de allra flesta människor fungerar likadant, att man får värderingar och normer på detta sätt. Jag har haft många vänner, både mån och kvinnor, som invandrat som själva sagt att de växt upp med att det är viktigt att som man vara ”macho”, att visa att man är stark, man ska kunna slåss, de har växt upp med att mannen är viktigare än kvinnan, att kvinnan är underordnad mannen och ska göra som han säger, att andra kulturer består av människor som inte är värda något, att andra religioner är oviktiga och att de religionernas människor har ett lägre människovärde.
  Betyder det att dessa människor är mindre värda än mig? Nej, för min kultur har lärt mig att detta är något de fått lära sig av/i sin kultur och inte är något som avspeglar deras värde som människor. Min kultur har också lärt mig att detta förekommer inom alla kulturer, inte bara i andras.
  Om människor från en kultur som på detta sätt kanske krockar med den kultur som de flesta styrs av i det landet kan det medföra kulturkrockar. Kan dessa människor anamma det som jag skulle kalla svenskt (assimilering?) så minskar friktionen.
  Jag har jättesvårt att se mig som rasistisk för att jag tror det fungerar så här. Ifall jag är rasist inser jag det inte själv.

  7) Jag känner mer samhörighet med min familj, mina vänner , min stad, mitt land, min världsdel. Kanske är jag unik i detta, men det kan också vara så att fler än jag upplever samma sak. Jag tycker inte alls det är något konstigt att man på så sätt känner större samhörighet med ”sin” kultur. Som du skriver: ”Så var går gränsen för hur många människor en kan känna sympati med?”. Svaret är väl att de i min kultur (liten skala: min familj, stor skala: mitt land) har jag lättare att känna sympati eller gemenskap med. Det har jag fått lära mig i skolan beror på genetiska betingelser som skapats i överlevnadssyfte genom evolutionen.

  8) SD har sina rötägg och rasister (som socialdemokraterna med sitt rasbiologiska institut) och det är helt galet. Samtidigt tycker jag inte man ska svartmåla dem heller, för kanske det också är galet. Jag tycker det är bra att de aktivt går ut med att de vill rensa bort rasister ur partiet, det bör fler partier göra.

  1. 1) Jag har skrivit två texter på hela bloggen som explicit pratar SD, resten pratar om hela samhällsstrukturen, vår historia etc. Så även om jag inte specifikt skriver ”sosserasism” tar jag upp skit de gjort ocksåm se tex inlägget ”den falska neutraliteten”.

   2) När SD skriver om en essens menar de något som inte är möjligt att förändra, nägot som vi föds med (framgår om en läser hela texten i principprogramet) och att det heller inte är något en ens ska försöka motverka. Att säga att en formas av en kultur och att en föds med kulturell essens är olika saker. Jämför att födas med mörk hy och att bli solbränd typ.

   3) Invandrare diskrimineras och utsätts för rasism, därför hamnar de otroligt mycket oftare i socioekonomiskt utsatta områden. Om vi kollar statistiskt är kopplingen fattigdom/låg social status -> brottslighet ungefär 10ggr starkare än kopplingen invandrare -> brott. Kollar vi män och brott har vi en koppling som inte ens spelar i samma division som inv och brott. Att invandrare begår mest brott i ett invandrartätt område är liksom inte märkligt. Jag är uppvuxen som nästan ensam med utländsk härkomst, jag har misshandlats, hitats etc, av enbart vita. Kommer inte dra några slutsatser från det förutom: De som är majoritet i ett område är liksom de som mest troligt gör brott också. Att tvinga människor att avsäga sig sitt ursprung är inte en väg att gå för minskad brottslighet. Det har testats, resultatet blev krig.

   4) Hur ska SD stoppa väpnade krig? Att det kommer flyktingar hit beror ju på att de blir sprängda i småbitar eller avrättade av regimen om de stannar. Tror du seriöst att ledare i krigsområden kommer lyssna på ett litet futtland som Sverige om inte hela EU, NATO och FN får dem att tänka om? Spelar ingen roll hur mkt pengar vi öser ner dit, så länge krigen pågår är det inga områden någon ska behöva leva i och att hjälpa några till drägliga liv är bättre än att i förlängningen inte hjälpa någon alls. Dessutom även om SD får sin vilja igenom att minska invandringen med 90% vill de också minska de ekonomiska anslagen till bistånd. Hur det skulle vara att ”hjälpa fler” är en logik bara en SDare kan få ihop.

   5) Nej. Men däremot har de talat om möjligheten att förlora medborgarskapet. Är det rimligt att förlora sitt medborgarskap och de demokratiska rättigheter det medför för att en säg gift sig med en norrman och ser sig som delvis norsk? Visst om nationalstaten (ett som sagt mkt nytt påfund) betyder absolut allt så kanske det är det men för de flesta av oss är det en helt befängd utgångspunkt.

   6) Jag är också uppväxt med att en inte ska slåss. Ändå blev jag slagen dagligen av vita, svenska barn med svenska föräldrar som hömtade ur en SD reklam. Konstigt det där… Det är ju också konstigt att den svenska kulturen är att inte slåss men ändå sker flertalet misshandelsfall varje dag, året om av vita män. Att vi inte skulle ha en macho kultur här eller ett krav att vara snygg som kvinna för att duga är rent skrattretande. Du äger ingen TV va och går aldrig på stan? Att ”alla är lika värda” är ett manta svenskar gärna kör med men fan heller att de menar det. Det visar ju tex statistiken om hur mkt svårare du har att få jobb om ditt namn har fel klang. Jag hade f.ö många kulturkrockar med min man när vi träffades. Han är från södra sverige, jag från norra, vi kanske borde kapa landet till två så vi får mer gemensamt?

   7) Ok. Jag känner samhörighet med de som delar mina värderingar och intressen. Oavsett om de är födda här, från kualalampur, boendes i Etiopien eller USA. Däremot känner jag noll, intet, nada samhörighet med en SDare trots ”kulturen”.

   8) SD är det enda partier som öppet går ut med att de ska rensa bort rasister, och det enda parti som låter medlemmar vara kvar trots supertydlig rasism. Skulle SD göra allvar i att rensa rasister hade de upphört att existera. Däremot är de rätt duktiga på att rensa ur individet som tex tycker ett moské bygge kan vara ok.

   Ha det bra!

   1. Här kommer några kommentarer från mig 🙂
    3). En anledning till att invandrare hamnar i socioekonomiskt utsatta områden är EBO-lagen. Visserligen beror det i grunden på socioekonomisk utsatthet eller ibland diskriminering men EBO-lagen gör att invandrare bosätter sig vid sina landsmän. Eftersom invandrare tidigare hamnade i vissa områden så förstärktes utanförskapet när fler och fler nya invandrare bosatte sig där enbart för att de ville bo nära sina landsmän.
    Angående brottsligheten så får man tänka på att invandrare tenderar att komma från kulturer med relativt starka överlevnadsvärderingar då sociala trygghetsnät saknas. I sådana kulturer tenderar det att utvecklas en mycket större grad av opportunism, mindre respekt för människor utanför den egna familjen/folkgruppen, mm. Det är helt enkelt tuffare att överleva och de för med sig dessa värderingar och beteenden till Sverige. Sen förstärks det mycket mer av den socioekonomiska utsattheten.
    4). De flesta flyktingar som kommer hit riskerar varken att sprängas i bitar i krig eller dödas av regimer. Det gäller inte ens de som kommer från Syrien idag. Istället handlar det nästan enbart om människor som inte vill fastna i ett flyktingläger. Men det finns givetvis människor som är förföljda pga sexuell läggning, politiska engagemang och liknande saker.
    Ett problem idag är att Sverige satsar mycket resurser på att hjälpa relativt få här i Sverige när vi skulle kunna hjälpa många fler på plats. Det är något som konstaterats långt innan SD började tala om det. För den globala utvecklingen är det betydligt viktigare att resurser flyttas till utvecklingsländer och krisområden än att människor flyttas till rikare länder. Problemet med SDs politik är att de vill skära ned biståndet. Problemet för väst som helhet är att våra politiker är alldeles för snåla och kortsiktiga.
    När det gäller Syrien så fattas det enorma resurser i regionens flyktingläger. Jag är själv med och finansierar en skola för syriska flyktingbarn i Libanon. Det är också oerhört billigt att hjälpa människor på plats men ändå verkar inte våra politiker bry sig om det.
    Angående SDs beräkningar så kan det mycket väl vara så att deras ökade stöd till UNHCR skulle kunna göra att fler får kortsiktig hjälp då det är så pass billigt att hjälpa människor på plats. Att ge en miljard extra per år till UNHCR skulle kunna hjälpa fler på plats än vad Sverige hjälper genom nuvarande invandringspolitik. Om man däremot väger in det långsiktiga biståndsarbetet så är deras politik sämre.
    5). Det är väl bara om man fått medborgarskapet på falska grunder som SD anser att man ska kunna förlora det? Eller har de sagt något mer angående detta?
    6). En machokultur kan ses både relativt och absolut. Relativt till andra länder så är nog Sverige ett av de länder i världen med minst machokultur. Vi anses exempelvis vara världens mest jämställda land. Forskningsprojektet Parenting Across Cultures visar också att vi har den mest jämställda synen på föräldrarnas roller något som anses “omanligt” i andra kulturer.
    7). Dock är det ju så att de genomsnittliga värderingarna tenderar att skilja mellan länder. http://www.iffs.se/wp-content/uploads/2012/12/wvs-culture-map_new.jpg Sen finns det rasister i alla länder. Ur ett globalt perspektiv är nog den genomsnittlige SD-anhängaren ganska lättsam.

  2. Tack Anna,för ditt förnuftiga och sansade inlägg! Jag tror att många i Sverige resonerar som du. Jag blir rädd för att skribentens agressivitet motverkar sitt syfte ( när jag läser bloggen som sin helhet). Att utmåla ”de vita” som roten till allt ont är bara en annan slags rasism fast hon vägrar inse det, så mycket enklare att driva tesen att alla andra är rasister. Då har man ju inget eget ansvar till att försöka få världen till att bli en vänligare och tillåtande plats….

   1. Du har läst bloggen i sin helhet och ändå missat de inlägg där jag skriver om rasism bland grupper som utsätts för rasism själva liksom texter om hur alla har ansvar att motverka rasismen… selektiv läsning?

 3. Vilken rungande bra analys av SD:s principprogram! Det är ju verkligen som du skriver, de har bara bytt ut orden “ras” och “rasblandning” mot “kultur” och “mångkultur”. Jag kommer definitivt referera till och ta med mig insikter från din text när jag ska argumentera emot folk som försvarar SD och legitimerar deras rasistiska politik.
  För övrigt så är jag en ganska ny läsare som älskar din blogg, den är så viktig och du skriver så bra! ❤

 4. Alltså, jag kan ju inte grekiska men jag får känslan av att “demos” inte har betydelsen “folkslag” såsom SD verkar tro.
  Och seriöst… nedärvd essens knutna till folk? Vilken omskrivning från att rakt ut prata om nedärvt DNA. Nu blir det närmast metafysiskt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.